Ukształtowanie powierzchni, budowa geologiczna, gleby

 

Ukształtowanie powierzchni

Powiat Kluczborski leży w północnej części województwa opolskiego. Obejmuje 852 km2. Znajduje się na granicy dwóch regionów fizjograficznych : Niziny Śląskiej i Wyżyny Wieluńsko-Woźnickiej. W ich skład wchodzą : Równina Opolska i Oleśnicka, Próg Woźnicki i Obniżenie Liswarty i Prosny. Przez powiat przepływa wiele cieków wodnych; do największych należą : Stobrawa, Prosna i Budkowiczanka. Brak jest większych zbiorników wodnych - większy istnieje tylko na Pratwie na pn. od Byczyny. Ukształtowanie powierzchni powiatu jest równinno-nizinne - wys. n.p.m. dochodzą do 240 m w części wschodniej. Deniwelacje z reguły nie przekraczają 20-40 m.

 

 

 

 

Budowa geologiczna

Najstarsze skały w powiecie występują na wsch. od linii Kluczbork - Byczyna : są to wapienie, margle i dolomity budujące próg kajprowy (triasowy). spotyka się tam również jurajskiepiaskowce i piaski żelaziste. Jednakże większość terenu pokrywają formy czwartorzędowe : na pd. od Bogacicy spotyka się na sandrach wydmy; w pn. części dominują gliny zwałowe budujące wzgórza morenowe (płatowo z piaskami i iłami); w podłożu spotyka się iły szare i niebieskie oraz zapiaszczone gliny; w dolinach rzek występują piaski rzeczne. Ziemia Kluczborska nie kryje żadnych wartościowych bogactw mineralnych. Występują tu tylko surowce budowlane : gliny, iły, żwiry i piaski oraz torf; jednakże w czasach dawniejszych wydobywano w pobliżu Łowkowic, Kujakowic i Biadacza darniowe rudy żelaza. Ciekawostką są bogate zasoby solanki wołczyńskij o temp. +43,5°C (zawiera Cl, Na, Ca Br, Fe i B).

Gleby


W powiecie występują gleby terenów niżowych : są to głównie gleby brunatne i pobielicowe utworzone z piasków, glin i utworów pyłowych wodnego pochodzenia; na niewielkim obszarze występują mady i gleby hydromorficzne. W większości są to gleby słabe pod względem bonitacyjnym : przeważają gleby klas IV a, IV b i V; niewielkie obszary zajmują gleby klas III a i III b; spotyka się również gleby klasy VI.

 

 

 

M Gos